Продължете към съдържанието

Обявление от църковното настоятелство на храм „Св. Св. Кирил и Методий“ – София

hotelЦърковното настоятелство на храм ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. София, ПК 1202, ул. "Георг Вашингтон" № 47, обявява конкурс по документи за отдаване под наем на собствен имот, представляващ самостоятелна сграда на три нива и подземен етаж, находяща се в гр. София, бул. "Мария Луиза" № 62 (сега действаща като хотел „МАКСИМ”) при следните условия:

Отдаване под наем на описания имот за период от максимум 10 години, при минималната наемна цена в размер на 10 000 лева без ДДС.
1. Представяне на фирмата кандидат.
Кандидатът следва да посочи всички видове дейности, както и да представи удостоверение от НАП за липсата на данъчни задължения.
2. Предназначение на ползване на сградата.
Кандидатът за наемател следва да посочи с какво предназначение би ползвал наетата сграда. При промяна на предназначението от хотел на друго законово допустимо предназначение да посочи срокове за това, разходите за чия сметка ще бъдат и др.
3. Срок на договора.
Кандидатът следва да посочи срока на договора, за който желае да наеме имота, но не повече от горепосочения.
4. Наемна цена.
Кандидатът следва да посочи наемна цена, не по-ниска от горепосочената.
5. Условия по договора:
5.1. Предплащане на наемна цена.
5.2. Заплащане на такса смет и данък сграда.
5.3. Ремонт.
5.4. Обзавеждане.
5.5. Санкции и неустойки при неизпълнение на задължения от страна на наемателя.
5.6. Други – по преценка на кандидата.
Офертите да бъдат подавани в срок до 18.01.2018 г. в запечатан, бял, непрозрачен плик до „Църковно настоятелство на храм ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. София 1202, ул. "Георг Вашингтон" № 47 (входа на храма е от бул. "Стефан Стамболов" № 50 – Женски пазар).
Огледи на сградата ще бъдат извършвани само след предварителна заявка и съгласуване с упълномощено от храма лице. Получените оферти да бъдат отворени на редовно заседание на църковното настоятелство на 20.01.2018 г. в присъствието на правен консултант и представител на Софийска света митрополия.

Visits: 0

Skip to content