"Уведомяваме ви, че на основание параграф 15, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.), считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти, присъединение на ниво ниско напрежение към електроразпределителната мрежа, следва да изберат свой доставчик на енергия по свободно договорени цени."
(Пълният текст на Окръжното писмо прочетете тук)