СУ „Св. Климент Охридски” Богословски факултет

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021/2022 г.

БАКАЛАВЪР (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)
ТЕОЛОГИЯ и РЕЛИГИЯТА В ЕВРОПА

Класиране и записване на кандидатите:

От 14 юни 2021 г. до 30 юни 2021 г. на електронен адрес: https://online.uni-sofia.bg или по изключение в сектор „Прием на студенти“ в Ректората се подават документи за участие в класирането, както следва: заявление по образец, ксерокопие от дипломата за завършено средно образование и се заплаща такса за участие в класирането в размер на 30 лв.;

Първо класиране: 06.07.2021 г.

3аписване на новоприетите студенти: 07.07.2021 г. - 09.07.2021 г. вкл.

Второ класиране: 13.07.2021 г.

3аписване на новоприетите студенти: 14.07.2021 г. - 16.07.2021 г. вкл.

Трето класиране: 20.07.2021 г.

Записване: 21.07.2021 г. – 23.07.2021 г. вкл.

При записването си новоприетите студенти представят лична карта, оригинал и копие от дипломата си за средно образование, три снимки, както и комплект документи за новоприети студенти (формуляр за записване, студентска книжка и студентска лична карта).

Насоченост, образователни цели на учебния план за бакалаври по ТЕОЛОГИЯ

Програмата има за цел да подготвя бакалаври-богослови. Студентите получават солидни широкопрофилни теоретични знания и практически умения във всички основни клонове на богословието – библейско, историческо, систематическо и практическо. С това се цели да се изгради способност за адаптивност към условията на професионалната им реализация, както и да се придобият умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип. Студентите имат възможност да изберат и факултативен модул – Педагогика за придобиване за проф. квалификация учител по религия.

Насоченост, образователни цели на учебния план за бакалаври по РЕЛИГИЯТА В ЕВРОПА

Специалността е насочена към подготовката в два профила на специалисти в областта на трите монотеистични религии юдаизъм, християнство и ислям, които в различна степен влияят върху формирането на културата и цивилизацията на Европа през вековете. Целта е обучаваните да придобият солидни познания за тях в сравнително-богословски план, което е гаранция за вникване в религиозното многообразие на картата на съвременна Европа.

Професионални компетенции на завършилите:

-да организират и ръководят успешно учебно-възпитателния процес при обучението по Религия
-да анализират точно и вярно теоретическите тенденции и насоки в учебно-възпитателната работа
-да извършват служение в полза на обществото, пречупено през призмата на православното учение
-да притежават способност да интерпретират събития и факти в православен църковен контекст