Продължете към съдържанието

Монография с богословско изследване на тайнството Евхаристия излезе от печат

51Университетско издателство публикува нова богословска книга. Тя е литургично изследване на доц. дяк. д-р Иван Иванов, който обстойно разглежда тайнството Евхаристия. Монографията е наречена:Евхаристията – mysterium fidei – mysterium vitae". Тя представя изследвания и преподавателски опит в областта на литургичното, евхаристийно и сакраментално богословие през последните повече от 20 години. Богословската редакция в книгата е на гл. ас. д-р Димитър Димитров, редакцията на гръцките и латински термини е направена с помощта на гл. ас. д-р Росен Русев, а на еврейските термини – доц. д-р Ивайло Найденов.

В монографията се обръща внимание на основни за литургичното богословие проблеми, разгледани през призмата на световните научни изследвания по въпросите на Евхаристията, тайнствата и обредите, в съответствие с българските изследвания в тази област и научно-изследавателското наследство на учени и преподаватели, оставили своя принос в литургичното богословие в България. Изследването е отражение на вероизповедта на Църквата в литургичните текстове, молитви и последования – тяхната неразделна връзка и свидетелство за вярата в Светата Троица, Богочовека Господ Иисус Христос, Пресвета Богородица, ангелското войнство и света на светиите.

Това изследване прави опит за изяснение на основните мотиви, тези, хипотези и становища, термини, библейски текстове и литургични анализи, исторически факти и събития, личности и учения и за по-ясното разбиране на литургичните феномени в съвремения свят.

За първи път в българската богословска наука се дават научните характеристики и основните параметри на едно литургично изследване, методологията, както и научно-изследователските принципи за постигане на обективни резултати.53

Основната цел на изследването е да разкрие многото, появили се във времето, научни проблеми по отношение на традицията, идентификацията и интерпретацията на Евхаристията и нейното nucleus eucharitica – евхаристийно ядро – epiclesis– епиклезиса (ἐπίκλησις– призоваване на Светия Дух), сравнявайки българската литургична традиция със световната литургична традиция.

Важно място в монографията се отделя на правилното изследване и интерпретиране на изворите, свързани със светата Евхаристия:

  • разглеждане на преки и косвени изворови текстове, свързани общо със световната литургическа наука и по-конкретно българската литургична и евхаристийна практика; изследване на преките и косвени извори, отнасящи се до балканската и по-специално българската богослужебна практика;
  • проучване на връзките между традиция, идентификация и интерпретация в процеса на формиране на обективен научен, академичен и духовно-пастирски характер на изследванията;
  • оформяне на изследователски хипотези;
  • оформяне на правилни научни изводи по въпроса на Евхаристията;
  • идентичност и оригиналност на литургичното интерпретиране;
  • обективна адаптация на направените изследвания от наследството на Църквата, за по-доброто тяхно разбиране в настоящето и живота на вярващите.

Изданието, в обем от 607 с., се определя от автора като ново за България систематично, аналитично, сравнително, екзегетическо, историческо, патрологично и догматико-каноническо литургично изследване на Евхаристията.

Книгата може да се намери в книжарницата в Ректората на СУ и в книжарници „Хеликон“.

Visits: 2

Skip to content