Продължете към съдържанието

Атанас Атанасов успешно защити докторат на тема „Философските глави от „Извор на знанието” в богословието на свети Йоан Дамаскин“

Атанас Атанасов - доктор по теологияНа 19 май в Аулата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя защитата на докторската дисертация на Атанас Николов Атанасов на тема „Философските глави от Извор на знанието в богословието на свети Йоан Дамаскин“.

Новият доктор по теология успешно представи своя научен труд, който е за логическото съчинение на свети Йоан Дамаскин „Философски глави” и неговото значение за богословския метод на автора. В експозето си той подчерта, че е изследвал доколко Дамаскин подхожда логически и систематично в обосноваването на догмите, както в главното си произведение „Извор на знанието”, така и в останалите си произведения. Дали свети Йоан използва унаследен, но съзнателно и всеобщо прилаган християнски модифициран аристотелизъм за систематизацията и научното обосноваване на догматичните учения; дали свети Йоан, макар и да черпи много от отците, все пак прави това не компилаторски, но с цел синтез, и дали неговият метод, макар и не в строгия смисъл на думата систематичен, все пак се определя от една систематична тенденция, състояща се в това, съвкупността на догмите да бъде изложена във формата на едно догматично цяло, било то само заради по-лесен обзор на цялото. Заключението, което се налага, представя св. Йоан Дамаскин като непоследователно усвояващ наличните в неговата богословска мисъл метафизични предпоставки. 
Атанас Атанасов е преводач от старогръцки на български на двуезично издание на основното съчинение на св. Йоан Дамаскин „Извор на знанието”, чийто първи том беше издаден от „Изток-Запад“ през 2014 г., и работата с оригиналния текст безспорно е подпомогнала сериозно научните му търсения. 
За дисертационния труд свои рецензии прочетоха проф. д-р Ели Сярова и доц. д-р Светослав Риболов, а становища – проф. дфн Нина Димитрова и проф. д-р Иван Христов (научен ръководител). По здравословни причини петият член на журито – доц. д-р Мариян Стоядинов отсъстваше и неговото становище беше прочетено от доц. Риболов, а при гласуването неговото „да“ беше прието по телефона. Всички останали членове на научното жури гласуваха единодушно с „да“ за присъждането на образователно-научната степен „доктор“ на Атанас Атанасов.
 
Текст и снимки: Мартин Митов
{joomplucat:588 limit=4|columns=4}

Visits: 2

Skip to content